Gokarty na pedały

REGULAMIN

wypożyczalni sprzętu sportowego Bumbumki.pl
Wypożyczający osoba fizyczna lub prawna (również przedsiębiorca) dokonująca rezerwacji lub wynajmu sprzętu na rzecz swoją lub na rzecz grupy zorganizowanej lub niezorganizowanej , firmy czy grupy młodzieży, działająca z ich upoważnienia i w ich imieniu jak i osoba, na rzecz której wynajęto lub zarezerwowano sprzęt.


Art.1 Warunki wypożyczenia roweru czterokołowego :

1. Wypożyczane rowery czterokołowe są własnością wypożyczalni Bumbumki.pl , Maciej Szczygieł, ul.Na Błonie 3/106, 30-147 Kraków NIP 6772161976 zwanej dalej wypożyczalnią.

2. Rowery czterokołowe wypożycza się osobie pełnoletniej po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.) .

3.Wypożyczający przed rozpoczęciem korzystania z wypożyczonego sprzętu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i stosowania się do jego zapisów w trakcie użytkowania wynajętego sprzętu.

4
. Z rowerów czterokołowych korzystać mogą osoby od 3 do 10 lat pod nadzorem wypożyczającego.

5. Wypożyczający ponosi osobistą odpowiedzialność za skutki wszelkich zdarzeń, naruszeń przepisów prawa i postanowień Regulaminu mających miejsce w okresie od chwili wypożyczenia roweru czterokołowego do jego zwrotu.
6
. Wypożyczenie lub rezerwacja (w każdej formie) sprzętu są równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.


Art.2 Obowiązki Wypożyczającego w zakresie użytkowania sprzętu.

1.Wypożyczający ma obowiązek używania roweru czterokołowego oraz jego wyposażenia zgodnie z zapisami Regulaminu czyli zgodnie z przeznaczeniem oraz ochrony przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

2
. Od wypożyczającego wymaga się by Rowery czterokołowe jeździły wyłącznie po terenie utwardzonym. (Nie niszczymy zieleni).

3. Wypożyczający jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo zarówno osoby, która porusza się na wypożyczonym rowerze czterokołowym, jak również osób w jego otoczeniu, w szczególności pieszych.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy:

Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

4. Jazda rowerem czterokołowym może odbywać się wyłącznie w kasku.
5
.Wypożyczający ma obowiązek zwrotu do wypożyczalni sprzętu w stanie nie pogorszonym umożliwiającym jego ponowne wypożyczenie.
6
. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
7
. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne roweru czterokołowego lub wyposażenia wypożyczający zwraca jego wartość w wysokości ceny rynkowej po uwzględnieniu stopnia jego zamortyzowania.
8
. W przypadku częściowego zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego roweru czterokołowego w sposób nie wynikający z normalnego użytkowania, odpowiedzialność finansowa spoczywa wyłącznie na wypożyczającym i naliczana jest w oparciu o wycenę właściciela wypożyczalni Bumbumki.pl.
9
. W przypadku konieczności uzupełnienia utraconego lub uszkodzonego na skutek niewłaściwego użytkowania sprzętu wypożyczalnia obciąża kosztami wypożyczającego włącznie z kosztami dowozu.
Jeśli uszkodzenie lub częściowe zniszczenie sprzętu nastąpiło w wyniku normalnego użytkowania koszt naprawy oraz dowóz uzupełniającego sprzętu odbywa się na koszt wypożyczalni.

Art.3 Postanowienia przejściowe i końcowe:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Wypożyczalnia informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Maciej Szczygieł z siedzibą ul.Na Błonie 3/106, 30-147 Kraków.
2) Kontakt z Administratorem – kontakt@bumbumki.pl
3) Bumbumki.pl przetwarza tylko niezbędne dane osobowe wymagane do realizacji zamówionych usług, chodzi tu o imię i nazwisko oraz nr. dokumentu tożsamości lub PESEL.
4
) Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) i będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy.

  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz przenoszenia.
    7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO), jeżeli dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
    8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
    9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Każdy spór wynikły w zakresie postanowień Regulaminu w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.
3. Wszelkie spory wynikłe w zakresie postanowień Regulaminu, a nie rozstrzygnięte polubownie, podlegają rozstrzygnięciom właściwego miejscowo Sądu Powszechnego.
W przypadku osób prawnych (w tym przedsiębiorców) wszelkie spory nie rozstrzygnięte polubownie, podlegają rozstrzygnięciom Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby wypożyczalni Bumbumki.pl
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
- dotyczące ochrony konsumenta
- ustawy o ochronie danych osobowych
- kodeksu cywilnego

5. Powyższy Regulamin może ulec zmianie.
O treści zmian Regulaminu każdy zainteresowany zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja na stronie głównej Serwisu Internetowego zostanie utrzymana przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

11. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej bumbumki.pl

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.04.2022 r.© 2022 bumbumki.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.